[rev_slider_vc alias=”akademia-sq”]

KLASAT DHE KURSET

Dëshmia për aftësimin teorik e praktik për armë lëshohet nga qendra jonë si subjekt i licencuara për këtë qëllim. Kërkesa për kryerjen e trajnimit bëhet nga vetë personi fizik dhe duhet të dorëzojë pranë subjektit të licencuar për zhvillimin e kurseve disa dokumente, si fotokopje të letërnjoftimit, formular aplikimi dhe autodeklarimi për certifikimin / licencimin / autorizimin etj. Komisioni i testimit përbëhet nga drejtuesi teknik i subjektit të licencuar, specialisti i sektorit përkatës në drejtorinë e policisë së qarkut / rajonit dhe juristi i subjektit të licencuar. Testi përgatitet nga strukturat përgjegjëse të akademisë së sigurisë.

Glock 34

HYRJE

Njohje e përgjithshme me historikun e armëve të mbrojtjes dhe tipologjitë që janë aktualisht në përdorim.

IMG_20170803_091055

PËRDORIMI I ARMËS

Kurs teorik dhe praktik mbi përdorimin e llojeve të ndryshme të armëve.

Glock

VETMBROJTJA

Njohje teorike dhe praktike mbi aktin e vetmbrotjes dhe rrethanave që e sjellin atë.

Glock

MIRËMBAJTJA

Leksione teorike dhe praktike mbi mirëmbajtjen e armës në mënyrë që të jeni gjithmonë të sigurt.

GRAFIKËT E KURSIT

Literaturë teorike
0%
Praktikë
0%
Kualifikim
0%
511
Action Target
flir
l3
True Spec
Telefon: +355 67 61 88 888
Faks: +355 67 61 88 888
Rruga "Dervish Hima", 3 Kullat, Kulla 1
Tirana, Albania